•         Naša materská škola je dvojtriedna s kapacitou 45 detí. Poskytuje predprimárne vzdelávanie pre deti od 3-6 rokov. MŠ pracuje podľa vlastného školského vzdelávacieho programu S Krpčekom  do sveta. Hlavným poslaním výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnuť optimálnu kognitívnu, senzomotorickú a sociálno- citovú úroveň u detí ako základ pre získanie vzdelania a pre život v spoločnosti. 

    

   Vlastné zameranie školy

        Geografická poloha obce Hladovka priam predurčuje zameranie sa našej materskej školy na regionálnu výchovu, posilňovať úctu k rodičom, kultúrnym, národným hodnotám a tradíciám, materinskému jazyku, ku kultúre, poznávať bohatý folklór, goralské tradície, kroje, zvyky, obyčaje a nezabudnúť v dnešnej modernej dobe na dedičstvo našich predkov,uchovávať v deťoch lásku ku goralským piesňam, tancom.

       V našej škôlke máme podnetné prostredie bohaté na tlačené písmo, komunikačne a literárne podnetné prostredie,utvárame v deťoch čitateľské návyky, v edukácii s deťmi využívame metódy projektu IOWA ORAVA . (ranný odkaz, slovná banka, tvorba pravidiel, vlastné knihy, pojmové mapy, označenie centier veľkým tlačeným písmom, text s predikciou).

       Využívame a dopĺňame učebňu Montessori o nové aj svojmpomocne zhotovené učebné pomôcky, zamerané aj na predčitateľskú gramotnosť. Podporujeme rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí pravidelnou dennou realizáciou zdravotných cvičení a pohybu vonku. Aktívne využívame pohybový chodník Skákajnôžka ,prenosné náčinie a náradie zakúpené z Projektu KIA motors nadácia Žilina. Realizujeme dopravnú výchovu , využívame odrážadlá, kolobežky, bicykle na dopravnom ihrisku pri ZŠ taktiež získané z Projektu KIA Motors nadácia Žilina;

          V MŠ sa uskutočňuje krúžková činnosť. V triede 5- 6 ročných detí funguje počítačový a šachový krúžok. Lektormi sú kmeňoví učitelia zo ZŠ s MŠ Hladovka. Okrem uvedených krúžkov bude v MŠ aj krúžok AJ, ktorý zabezpečí lektor z CVČ Trstená. Krúžky prebiehajú v rámci poobedňajších hodín.

    

    

  • Kontakty

   • Meno školy: Materská škola ZŠ s MŠ Hladovka
   • E-mail: mshladovka@gmail.com
   • Tel.: + 421 910 397 269
   • Adresa školy: ZŠ s MŠ Hladovka Materská škola 027 13 Hladovka 47 Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje